Eén punt voor en van de sport

In 2010 is Sportpunt Houten opgericht als sportinformatiepunt, waar een sportmakelaar en vier sportmedewerkers werkzaam zijn en uitvoering geven aan het gemeentelijk sportbeleid. Na de Sportnota Houten 2008-2015 is de Visie op Sport en Bewegen Houten 2025 vastgesteld. In deze notitie geeft de gemeente haar visie: Iedereen is actief en vitaal. 

Het doel is een vitale en sportieve samenleving. Sport en bewegen is toegankelijk voor iedereen en draagt bij aan de gezondheid, leefbaarheid en sociale cohesie. De vitale en sportieve samenleving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en de gemeente. 

Sportpunt Houten levert een bijdrage aan de realisatie van deze doelen door in te zetten op sportstimulering, verenigingsondersteuning, verbinding, kennisdeling en samenwerking. Sportpunt Houten is de plek waar alle Houtense verenigingen, maar ook inwoners en andere sportaanbieders (ongeorganiseerde sport, anders georganiseerde sport en commerciële sport) van Houten met hun vragen naartoe kunnen.

Sportpunt Houten moet functioneren als poortwachter. Vragen en ondersteuningsbehoeften dienen snel en helder overzichtelijk gemaakt te worden en tevens worden voorzien van oplossingsrichtingen. Bovendien is het belangrijk om gebruik te maken van de rijkdom van het netwerk. Vraaggericht werken betekent geen reactieve, maar een proactieve houding.

Sportpunt Houten helpt om mogelijkheden te scheppen waardoor iedereen aan sport mee kan doen.

logo SPH 2022 1